Talk show: Cần đòn bẩy cho đổi mới giáo dục

Năm 2023, đánh dấu 10 năm ngành giáo dục triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Chặng đường này ngành giáo dục đã có những thành tựu gì cũng như những thách thức ra sao, đồng thời, để thực hiện được công cuộc đổi mới này, giáo dục sẽ cần thêm những đòn bẩy nào, mời bạn đọc xem talk show của Tin tức TV.