Hà Nội giải quyết việc làm cho 171.200 lao động

Theo tin từ UBND thành phố Hà Nội, 9 tháng qua, thành phố đã giải quyết việc làm cho 171.200 lao động, đạt 105,7% kế hoạch cả năm. Thành phố đã ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho đối tượng nghèo, đối tượng chính sách xã hội vay với tổng số tiền 1.800 tỷ đồng, tạo việc làm cho 34.600 lao động.