Việc làm số cho công nhân

Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Trong đó nhu cầu về nhân lực trong lĩnh vực số đang tạo ra những việc làm và cơ hội mới cho người lao động có kỹ năng số với thu nhập và đãi ngộ tốt hơn. Những người công nhân vốn chỉ lao động chân tay nhưng nhờ có sự hỗ trợ đào tạo, họ cũng có thể sử dụng thành thạo máy móc thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin, thậm chí họ có thể chuyển đổi nghề nghiệp hoàn toàn sang lĩnh vực dịch vụ trở thành những lập trình viên trong các công ty công nghệ.