Tiêu điểm tin

Chính phủ Mỹ đóng cửa tác động như thế nào với người dân, việc cung cấp dịch vụ và kinh tế Mỹ?

Chính phủ Mỹ đóng cửa tác động như thế nào với người dân, việc cung cấp dịch vụ và kinh tế Mỹ?

Ở quy mô quốc gia, việc chính phủ Mỹ đóng cửa có thể gây ra những hậu quả kinh tế sâu rộng, cản trở tăng trưởng và thúc đẩy sự bất ổn, đặc biệt nếu chúng kéo dài. Nhưng ngay cả với người dân, họ cũng bị ảnh hưởng bởi việc chính phủ Mỹ đóng cửa.

00:00 / 00:00
0:00