Chấn chỉnh hoạt động tư vấn trái phiếu doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động tư vấn, giới thiệu, cung cấp thông tin trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ của tổ chức tín dụng.