Cẩn trọng mua trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp phải chủ động thu xếp nguồn lực, cơ cấu lại tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà đầu tư trái phiếu.