Yêu cầu doanh nghiệp bố trí mọi nguồn lực để trả nợ trái phiếu

Ngày 14/4, Bộ Tài chính tiếp tục có thông báo mới trong việc thanh toán nợ gốc, lãi của doanh nghiệp phát hành trái phiếu với nhà đầu tư.