Tuần phim 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Chín năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”. Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là thắng lợi của một trận “quyết chiến chiến lược”, kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và dân ta, mà thắng lợi này đã vượt ra khỏi ranh giới quốc gia, “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, tác động lớn đến tình hình thế giới. Với mong muốn truyền tải ý nghĩa của chiến thắng, Điện ảnh Quân đội nhân dân - Tổng cục chính trị tổ chức tuần phim kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.