Tiêu điểm Quốc tế: Thỏa thuận lịch sử của COP28

Ngày 13/12 năm 2023 đã đi vào lịch sử thế giới, khi Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) đã thông qua thỏa thuận về nhiên liệu hóa thạch lần đầu tiên trong 30 năm.