Tầm vóc thời đại và giá trị di sản của Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khẳng định tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Điện Biên Phủ như mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã; đồng thời, phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”! Chiến thắng vang dội ấy không chỉ là “tấm gương phản chiếu” sức mạnh của dân tộc Việt Nam, mà còn cho thấy tầm vóc và giá trị thời đại trong thế kỷ XX.