Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Hà Nội tăng ấn tượng

Trong năm 2023, số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Hà Nội tăng ấn tượng. Theo đó, số người tham gia BHXH tự nguyện tại Hà Nội là 106.339 người, tăng 31.324 người, tăng 41,76% so với năm 2022. Đối tượng tập trung khai thác của chính sách BHXH tự nguyện tại Hà Nội là lao động làm nông nghiệp, hoặc làm những công việc tự do.