Podcast

Kiên quyết đấu tranh, xoá bỏ tổ chức của Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Kiên quyết đấu tranh, xoá bỏ tổ chức của Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng của mọi người dân, đồng thời cũng nghiêm cấm các hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, xâm phạm trật tự an toàn, đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

00:00 / 00:00
0:00