Houthi dùng phương thức mới nguy hiểm tấn công tàu qua Biển Đỏ

Để tấn công tàu hàng đi qua Biển Đỏ, Houthi đã sử dụng thân tàu đánh cá truyền thống của Yemen làm phương tiện mang chất nổ, không chỉ gây mất cảnh giác mà trên thực tế đã gây ra thiệt hại lớn cho mục tiêu bị tấn công.