Dự thảo cách xác định giá điện gió, mặt trời

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định phương pháp xác định khung giá phát điện cho nhà máy điện gió, mặt trời. Khung giá phát điện được tính toán trên cơ sở phương pháp tính toán tương tự các loại hình nhà máy điện khác hiện nay (nhiệt điện, thủy điện…).