3 tháng điều chỉnh giá điện 1 lần

Khi giá bình quân tăng từ 3%, EVN đồng ý phương án điều chỉnh ba tháng một lần nhưng đề xuất sửa chi phí cấu thành tính giá bình quân.