COP28 đạt thoả thuận lịch sử về nhiên liệu hoá thạch

Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 28) đã đạt được thoả thuận lịch sử về nhiên liệu hoá thạch.