Hội nghị COP28 đạt đột phá lớn

Ngay trong ngày đầu tiên, Hội nghị COP28 đã đạt được bước đột phá chưa từng có sau khi các quốc gia nhất trí đưa vào vận hành Quỹ Tổn thất và Thiệt hại.