Bộ Tài chính họp với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm dự kiến họp với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ vào chiều 17/4, tại trụ sở Bộ Tài Chính.