Xung đột Israel – Hamas xuất hiện một số dấu hiệu nguy hiểm

Cuộc xung đột Israel – Hamas đã một số dấu hiệu nguy hiểm, đặc biệt là khả năng lan rộng ra ngoài Dải Gaza, trở thành chiến tranh khu vực ở Trung Đông.