Nội dung đề xuất cải cách tiền lương của chính phủ

Cải cách tiền lương do chính phủ đề xuất dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2024.