Nhiều trung tâm đăng kiểm gặp khó

Việc thực hiện chính sách miễn kiểm định lần đầu và giãn chu kỳ kiểm định nhiều loại xe là lý do lượng xe đi kiểm định ít, doanh thu các Trung tâm đăng kiểm sụt giảm, trong khi đó các chi phí khác đều tăng.