Mới có 7/95 người nộp đủ tiền đấu giá biển số xe

Trong các ngày 15, 21, 22 và 25/9, đơn vị tổ chức đấu giá được 95 biển số xe ô tô, tổng số tiền dự kiến thu về ngân sách Nhà nước khoảng 133,1 tỷ đồng.