Khi các trường được trao quyền tự chọn sách giáo khoa

Trao quyền nhiều hơn cho các nhà trường trong việc lựa chọn sách giáo khoa là phù hợp, nhưng vẫn có những lo ngại, nhất là trong bối cảnh xã hội hóa sách giáo khoa.