Hà Nội sắp tăng giá nước sạch

Giá nước sạch sinh hoạt ở Hà Nội đang áp dụng theo Quyết định 38/QĐ ngày 19/9/2013. Theo đó, đơn giá 10 m3 đầu tiên là 5.973 đồng/m3 và giá cao nhất là 15.929 đồng/m3 khi dùng trên 30 m3 (áp dụng từ 1/10/2015).