GDP quý III tiếp tục tăng, năm 2023 tăng trưởng của Việt Nam có thể đứng đầu Đông Nam Á

Kinh tế Việt Nam đã xuất hiện xu hướng tích cực khi tốc độ tăng trưởng GDP của ba quý năm 2023 liên tục được đẩy lên, từ mức 3,28% trong quý I lên 4,05% trong quý II và đạt 5,33% trong quý III.