Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp, phụ cấp cho người có công, lao động bị mất việc làm

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 31 giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình người lao động bị mất việc làm, giảm giờ làm, nhất là tại các khu công nghiệp, để có phương án hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.