Diễn đàn kinh tế - xã hội Việt Nam 2023 hiến kế về tăng cường năng lực nội sinh

Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cung cấp thông tin về Diễn đàn kinh tế - xã hội Việt Nam 2023 có chủ đề "Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững".