Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững

Đây là chủ đề của diễn đàn kinh tế - xã hội Việt Nam 2023 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức sáng 19/9.