Đề xuất Bộ trưởng Công an quyết định số lượng biển số xe ô tô đấu giá

Theo dự thảo, biển số đấu giá bao gồm biển số xe ô tô của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ký hiệu seri từ A tới Z, nền màu trắng, chữ và số màu đen chưa được đăng ký, dự kiến cấp mới và đang trong hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an.