Xuyên biển lửa tìm sự sống

Rừng cháy ngùn ngụt, khói bụi mù trời là những gì đang diễn ra ở thành phố Fort McMurray, nhưng để đến nơi sơ tán an toàn, dòng xe vẫn phải xuyên qua biển lửa.