Vận động nguồn lực xã hội cho giáo dục vùng cao

Mường Nhé là huyện miền núi biên giới, khó khăn của tỉnh Điện Biên. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục ở Mường Nhé còn nhiều thiếu thốn. Để đảm bảo môi trường học tập cho học sinh, trong thời gian qua, địa phương đã kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, thu hút trẻ đến trường.