Tin tức TV: Kỷ nguyên kinh tế số và thời cơ với Việt Nam

Kinh tế số là mô hình kinh tế của thời đại mới trong bối cảnh công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) có bước phát triển vượt bậc, len lỏi vào cuộc sống của từng người dân và của toàn xã hội. Do đó, nhận biết về nền kinh tế số và những tác động nhiều mặt của lĩnh vực này đối với các quốc gia là rất quan trọng trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách phát triển của mỗi quốc gia thời kỳ mới.