Tin tức TV: Kinh tế tuần hoàn - Lời giải cho phát triển bền vững

Kinh tế tuần hoàn được hiểu là biến rác thải của ngành này thành nguồn tài nguyên của ngành khác - được xem là giải pháp trọng tâm để đổi mới mô hình tăng trưởng bền vững, góp phần thực hiện các cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Phóng sự “Kinh tế tuần hoàn - Lời giải cho phát triển bền vững” do Tin tức TV thực hiện sẽ giúp quý vị hiểu hơn về vấn đề này.