Tin tức TV: Chăm lo đời sống người lao động

Dịch bệnh và tình trạng lạm phát tại nhiều quốc gia trên thế giới đã ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta. Đơn hàng của các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị giảm sút, khiến người lao động bị cắt giảm việc làm. Thu nhập thấp, hoặc không còn thu nhập, đời sống của người lao động đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn...