Tín dụng ưu đãi cho người khuyết tật

Thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương có nhiều chính sách nhân văn dành cho người khuyết tật, trong đó thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi để tạo việc làm giúp người khuyết tật có thể tự nuôi sống bản thân và gia đình.