Tiêu điểm Quốc tế: Động đất đầu Năm mới thử thách ý chí người Nhật Bản

Trong khó khăn, tinh thần Nhật Bản một lần nữa lại được thể hiện chân thực và xứng đáng là tấm gương cho cả thế giới.