Tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 30 ngày 4/3/2023 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế.