Thấu hiểu nguồn lực gen Z

Theo thống kê, trên thế giới hiện có 2,6 tỷ người thuộc thế hệ Z, chiếm 1/3 dân số. Họ đang chiếm đông đảo tại các doanh nghiệp nhưng lại đang bị coi là thế hệ khó làm việc cùng. Vì sao lại như vậy?