Thanh tra học phí, công tác tuyển sinh của các trường đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thanh tra, kiểm tra các trường đại học về nội dung chi phí đào tạo, mức thu học phí, dịch vụ tuyển sinh...