Sẽ công khai danh sách nơi có tỷ lệ giải ngân thấp

Chính phủ vừa giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư định kỳ hàng tháng công khai danh sách các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công và Cổng thông tin điện tử.