Quy định mới về tinh giản biên chế từ 10/12/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 143 về chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, kể từ tháng 12/2020, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các đối tượng sau đây sẽ thuộc diện tinh giản biên chế hàng năm.