Quy định mới về chăm sóc y tế với người bị tạm giữ, tạm giam

Quy định về chế độ ăn, mặc, chăm sóc y tế đối với người bị tạm giữ, tạm giam; quy định xây dựng, quản lý sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam... là những quy định của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 12/2017.