Pháp thu tóc người làm phao hút dầu tràn trên biển

Tóc người có thể trở thành một vũ khí bí mật làm sạch dầu tràn trên biển và đại dương.