Nhiều khó khăn trong giảm thiểu rác nhựa dùng 1 lần

Việt Nam mỗi năm thải ra 3,1 triệu tấn rác thải nhựa. Để phong trào chống rác thải nhưạ thực sự đi vào cuộc sống không thể chỉ trông chờ vào ý thức. Thế nhưng những quy định Luật thì lại chưa đi vào thực tế. Đây là nguyên nhân khiến cuộc chiến chống rác nhựa ở nước ta đang bước đi những bước khá chậm chạp.