Mỳ dế lạ vị tại Nhật Bản

Tại Nhật Bản đã xuất hiện nhà hàng đặc biệt chuyên về loại mỳ mới chế biến từ dế.