Lương công chức chưa đảm bảo công bằng, chưa đủ sống

Tiền lương công chức, viên chức hiện nay quá thấp, không đủ sống, không đủ tái tạo sức lao động và có tích lũy.