Kiến nghị sửa nhiều quy định nóng về đăng kiểm

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về đề xuất xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16 năm 2021 của Bộ theo trình tự, thủ tục rút gọn, thời gian ban hành ngay trong tháng này.