Khánh thành Nhà trưng bày tranh dân gian Đông Hồ

Tại Bắc Ninh, doanh nghiệp tư nhân của Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Đăng Chế đã tổ chức khánh thành Nhà trưng bày tranh dân gian Đông Hồ. Đây là nhà trưng bày tranh dân gian Đông Hồ tư nhân đầu tiên trên địa bàn, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị nghề làm tranh dân gian.