Ít bệnh viện triển khai bệnh án điện tử

Chuyển đổi số là một nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, trong đó người đứng đầu giữ vai trò quyết định. Trong đó, toàn ngành y tế phải đẩy mạnh thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt. Các cơ sở khám, chữa bệnh khẩn trương triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy. Tuy nhiên, hiện nay mới có ít bệnh viện triển khai được việc này.