Hỗ trợ gần 23.000 tỷ đồng cho người lao động bị ảnh hưởng việc làm do COVID-19

Hơn 17.600 đoàn viên, người lao động đủ điều kiện được hỗ trợ, với tổng số tiền gần 23.000 tỷ đồng và mức hỗ trợ từ 700.000 - 3 triệu đồng/người. Việc chi hỗ trợ dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2023.